Tuesday, October 19, 2021

އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެ ލޯބިވުން.

[އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެ ލޯބިވުން] މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވޭ، ރަހުމަތްތެރި ބަސްކޮޅެކެވެ. ތިމާ އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެ ލޯބިވާންވާނެކަމާ، އަމިއްލަ ނަފްސަށް ލޯބި ނުކުރާ މީހުން އެހެން މީހުންދެކެ ލޯބިވެދާނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމާއި، މިފަދަ އެތައް ވާހަކަތަކަކީ، ވަރަށް ގިނައިން އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކިމާނައިގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވެމުންދާ ވާހަކަތަކެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު މިފަދަ ވާހަކަތަކުން އިބްރަތް ހާޞިލްކޮށް ކުރިޔަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން، އެމީހުން ދަތުރުކުރަމުންދާ މަންޒިލަށް ވާސިލުވުމަށް ހިއްވަރު ލިބިގަނެއެވެ.